2013. október 17., csütörtök

A harmadik kocsma Barosson

Interaktív séta Baross Gábor-telepen! A részletekért görgess lejjebb! 

A kép illusztráció! Forrás: kony.network.hu
A most következő forrást igen fontosnak találom, méghozzá azért, mert leírja, hogy Nagytétény elöljárósága hogyan viszonyult Baross Gábor-telephez. Ekkor még egyértelműen nyaralótelepnek tekintik, de már jelentős Baross állandó népessége is. Az italmérés, tehát a kocsma pedig mint a telep fejlődésének fontos velejárója jelenik meg a hivatalos diskurzusban, és el is határozzák, hogy engedélyeznek egy harmadik kisvendéglőt a telepen. Feltehetőleg ezzel a Traupmann-családot hozták pozícióba, mert ekkortájt ők nyitottak vendéglőt, de közvetlen bizonyítékot nem tudok felhozni.
Amire még rá szeretnék mutatni, az a végső szavazás szoros volta. Egy szavazaton múlott az újabb barossi kocsma léte! Kíváncsi lennék, hogy vajon milyen törésvonalak mentén folyt a vita: a telepről volt szó? Vagy az italmérések erkölcsi sikeréről beszéltek a képviselők? Vajon ki miben volt érdekelt? Mostantól pedig beszéljen a forrás maga! (teljes bejegyzés) A jegyző előterjeszti a budapestivéki kir. pénzügyigazgatóság 56193/1910 illetve 145 216/1910 sz. felhívását, amely szerint a m. kir. pénzügyminisztérium 117829/910 sz. rendelete értelmében Szabados Molnár István Baross Gábor telepi lakos kérelme illetőleg fellebbezése következtében nyilatkoznia kell a kép(viselő) testületnek a felől, hogy a Baross Gábor telepen közszükségletet képezne s illetve elégítene e ki egy új korlátlan kimérés engedélyezése. Az ügyiratok részletes ismertetése után előadja, hogy véleménye szerint feltétlen szükség volna egy új korlátlan kimérés engedélyezésére a Baross Gábor telepen mert a már megejtett népszámlálás eredménye szerint az 1910. dec. 31iki állapot szerint tehát akkor amikor a telep a legnéptelenebb 514 lélek íratott ott össze amiből s az elmúlt évek tapasztalataiból kétségtelen, hogy a nyár idényben amikor a fővárosi közönségből igen tekintélyes számú telepi háztulajdonos használja az ottani lakóházát, nyaralóul és egyébként is igen sok idegen család nyaral a telepen az ott engedélyezett 2 korlátlan kimérő nem elégíti ki a közszükségleteket, mert hiszen azok egyike a telep alsó, másika annak középső részén van s a telep egész felső s úgynevezett dunai része ilyennemű üzlet nélkül van, ami nem csak az idegen forgalomba és a fővárosi kirándulók számára hat kedvezőtlenül, de a telep egész fejlődését is károsan befolyásolja. Viszont kifejezi előadó azon véleményét is, hogy a képviselőtestület ily értelmű határozata s az illetékes közigazgatási hatóságnak ahhoz való hozzájárulása esetén ezen létszámú emelés akkor lenne méltányosan és igazságosan végrehajtva, ha a Baross Gábor telepen korlátlan italmérési engedélyért már eddig folyamodottak közül az nyerne engedélyt, aki a telep úgy nevezett felső részére ily engedélyért legelőször folyamodott, mert az elöljáróság tudomása szerint jelenleg 3 ily ügy van részben fellebbezés, részben elutasítás, részben előjegyzés alakjában a kir. pénzügyigazgatóságnál tárgyalás alatt. Javasolja ennélfogva, hogy mondja ki a képviselőtestület, miszerint a B. G: telepi korlátlan italmérések létszámát önállóan a község bel és külterületeitől elkülönítetten csupán a telepre nézve egyelőre 3 ban javasolja megállapítani olyanként, hogy ezek közül egy-egy mindenkor a telep alsó, középső, illetve felső részére engedélyeztessék s a jelen létszámú emelés által megüresedő egy korlátlan kimérést annak részére kívánja engedélyeztetni, aki a telep felső részére ily engedélyért legkorábban folyamodott illetve amennyiben ilyen folyamodó volna akinek a javára az engedélyezés előjegyeztetett.
 A tárgy fölött hosszabb szenvedélyes vita indult meg a melynek során a jelen voltak csaknem kivétel nélkül felszólaltak éspedig részben a javaslat mellett részben pedig ellene és a jelenlegi állapot fenntartása mellett, úgy annyira, hogy a hogy a kérdésben egyetértő megállapodásra jutni nem lehetett, mire elnök az előadó kérésére szavazást rendelt el ami felállás útján megejtvén a javaslat mellett 8, az ellen 7 en szavaztak, míg 6 jelen volt, szavazásra jogosított tartózkodott a szavazástól mire elnök ki hirdeti, hogy a közgyűlés szótöbbséggel a következőképpen
határozott:
A képviselő-testület a javaslatot az előterjesztett indokok alapján elfogadja s határozattá emeli s utasítja az elöljáróságot, hogy a jegyzőkönyv hiteles kivonatát szabályszerű közszemlére tétel után az összes illetékes hatósághoz az összes iratokkal együtt terjessze fel. 
Nagytétény község közgyűlésének 1911 évi 8. számú határozata (jan. 27.)

A PÜSPÖK ÚTJA. Végigjárjuk azt az utat, amit Shvoy Lajos püspök járt be, amikor a templom nyolcvan éve a templomszentelés alkalmából egész napját Baross Gábor-telepen töltötte. Fény derül arra, hogy mennyibe került egy ebéd a püspökkel, mit rontott el a Nagytétényi Újság, hogyan csalt az építőmester, bemutatom a régi templomot és azt, hogy mi volt előtte, ezen kívül megismerjük a Páll-féle vendéglőt, korabeli lelkészlakot, a kétszeresen utcanévadó Wenczel Árpád romos villáját, és azt, hogy hogyan lehet válságban templomot építeni. 
Találkozó: október 26-án, szombaton 16.00-kor a Baross Gábor Általános Iskola előtt. A sétának kb. 17.45-kor lesz vége. A séta ingyenes. 

Nincsenek megjegyzések: