2012. október 15., hétfő

Polgári Kör 25

1934. október 15-én, pont 78 éve ünnepelte a Páll-féle vendéglőben a Baros Gábor telepi Polgári Kör negyeszázados fennállását. Az eseményről a Nagytétényi Újság tudósít. (1934. nov.1. II. évf. 15. szám, 4. o.)

A Baross Gábor-telepi Polgári Kör 25 éves jubileuma
Nagy Ferenc fővárosi bizottsági tag, alapító elnök és
Marastoni László főjegyző jelenlétében zajlott le a szépen sikerült ünnepség

A Pál féle vendéglő dusan felvirágozott szipadtermében, a fehér asztalnál, forró hanulatban ülték meg a Baross telepiek a Polgári Kör fennállásának 25 éves jubileumát.
Vitéz Pusztay János, a Kör agilis elnöke méltatta az elmult 25 esztendő munkáját s főképpen azt hangoztatta, hogy Polgári Körnek sikerült felekezeti és társadalmi különbség nélkül összetömöríteni a polgárságot. De az uttörés nehéz munkáját Nagy Ferenc alapító elnök egyes-egyedül végezte, aki az ezer feltornyosuló akadály dacára, házról házra járva, életre hívta Baross Gábor telep első társadalmi egyesületét. (A jelenlévők Nagy Ferenc fővárosi biz. Tagot hosszasan megéljenzik.) Majd Pusztay ünnepélyesne köszönti Nagy Ferenc alapító elnököt, Marastoni Lászlót, Nagytétény község főjegyzőjét, Keller Bélát, a Nemzeti Egység kerületi elnökét, vitéz Barotányi Ferencet a tanítóság és ifj. Höflinger András a leventék képviseletében.
Bessenyei Sándor ünnepi beszédében visszaemlékezik azokra a rossz időkre, amikor a rossz utak miatt a jelmezbálra olyan sárosan érkeztek meg a barossiak, hogy a jelmezek nem voltak felismerhetők. Nem volt itt sem víz, sem út, sem világítás s ezért volt előssorban szükség egy dolgozó, nem pedig politizáló Polgári Körre. S a Kör ma sem szűnik meg munkálkodni. Az iskola kibővítési ügye, az utmenti fásítás, az összes utcák világítása, a vasuthoz vezető ut kiépítése csupa közérdekü programpont, amiért harcolnak.
Bessenyei szép beszéde után vitéz Pusztay János elnök, az egyesület nevében, szeretetük és ragaszkodásuk kifejezéséül diszes emléklapot nyujtott át Marastoni László főjegyzőnek, Nagy Ferencnek, Vucsenik Istvánnak, dr. Bakáts Istvánnak, Bessenyi Sándornak és Halom Gusztávnak, a Kör tiszteletbeli tagjainak.
Nagy Ferenc beszédében kifejti, hogy amikor az egész vonalon hálátlanságot lát az ember, jól esik a szeretet, ami ma oly nagy bőséggel feléje sugárzik. Szivből örül, hogy már templom is van a telepen s hogy a barossiak lelkeikben is keresik a szépet és a jót. Hangoztatja, hogy mint fővárosi bizottsági tag erősen harcol a Hév tarifa leszállításáért.
Ezután Vucsenik István Nagy Ferenc munkásságát méltatja és példaképül állítja a Baross-telep lakossága elé.
Oberhuber Alfréd főfelügyelő nagy derültséget váltott ki felszólalásával, mert beszédét azzal kezdte, hogy a Nagytétényi Újság megírta, hogy a Barossi Polgári Kör megérdemli a huszonötöt. Szavai nyomán kirobbanó derüs kacagás elültével, a szép számban képviselt Nagytétényi Polgári Kör meleg együttérzését és jókivánságait tolmácsolja.
Ezután nagy taps és minden oldalról megnyilvánuló érdeklődés kiséretében Marastoni László, Nagytétény község főjegyzője emelkedett szólásra. Meleg szavakkal köszöni meg a jubileumi emléklapot. Meghatottsága annál nagyobb, mert a Kör működésével egybe esik az ő helybeli működésének 25 éves évfordulója is. Elmereng a multak felett. A barossi Polgári Kör mindenkor az elöljáróság kiegészítő része volt kulturális és szociális munkásságával. Mint ifjú jegyző, az alkotás vágyának duzzadó vitorlájával utazott Nagytéténybe. Be kell vallania azonban, hogy álmai nem voltak mind megvalósíthatók. Gyilkos golyónak kellett Srajevoban eldördülnie, hogy minden vágyunk, tervünk dugába dőljön. De a zord idők elültével most úgy érzi, fejünk fölött szakadoznak a sötét felhők s a béke sugara felénk tör. Egy ujabb golyónak kellett Marseillében eldördülnie, hogy a szívekbe végre visszavarázsolja a béke szent vágyát és megbecsülését.
Marastoni Lászlót hosszan ünnepelték a jelenlevők megható és költői formaművészettel előadott beszédéért.
Ezután a jelenlévők felkérésére Keller Béla választókerületi elnök emelkedett szólásra. A Kör békés munkáját méltatja, ugyanakkor, mikor kint a nagyvilágban ölik, marcangolják egymást az emberek. A békés munka és az összetartás az, amire igen nagy szükség van. Mert ettől a magyar egységtől várjuk sorsunk jobbrafordulását. Lehetnek közöttünk nüanszbeli eltérések, de a cél a lényeg: Nagymagyarország feltámasztása.
Keller Béla nagyhatású beszéde után a Szeretet Dalkör Bajomy Rezső vezényletével szebbnél-szebb énekszámokat adott elő. A dalárdisták az ifju szivek lobogó tüzét sugározták ránk. Csupa sziv és hangulat volt a nótázásuk.
A sikerült és nagyon kedves ünnepség megrendezéséért a fáradhatatlan Magvassy Lajost illeti a teljese elismerés. A jubileumi emléklapok tervezése és megrajzolása pedig Szellák Béla iparművészi munkája.

Nincsenek megjegyzések: