2012. szeptember 11., kedd

Vegyes házasság


Mi is ez a "vegyes házasság"? Amikor két, külön csoporthoz tartozó ember összeházasodik. Bár ez a megfogalmazás nem túl korrekt, kiindulási pontnak jó. Idegen szóval ezt exogámiának nevezzük, szemben a csoporton belüli házassággal, az endogámiával. Nézzük, milyen csoporton lehet belül vagy kívül házasodni!
A legszűkebb csoport a család, ami kapcsán általában a vérrokonokkal való házasság tiltásával találkozunk. Ezen kívül a csoport lehet egy vallási közösség, nemzetiség, társadalmi réteg, falu, vagy akár falurész is. Manapság leggyakrabban a különböző nemzetek képviselői közötti házasságot értjük alatta (etnikai vegyes házasság). A vallási vegyes házasság a különböző felekezetek tagjai közötti házasságra értendő, a lokális vegyes házasság pedig a nem azonos településen vagy településrészen élők frigyére vonatkozik. Ezeken kívül pedig az exogámia számtalan fajtáját különböztethetjük meg, például a társadalmi exogámiát.(Az előbbire klasszikus példa a képen látható hölgyemény, Kate Middleton esküvője.)
Úgy tudom, ma már semmilyen jogi akadály nem áll a vegyes házasságok útjában. De volt ez mindig így! Közel nyolcvan éve keletkezett a nemsokára bemutatott dokumentum. Székesfehérváron, a püspöki levéltárban több ilyen dokumentummal találkoztam. A szöveg mindig ugyanaz, csak az aláírás és a személyes adatok különböznek. A katolikus egyház bizony nem nézte jó szemmel, ha a hívei egy másik egyházból választottak házastársat, ezért megkövetelte azokat a feltételeket, amiket itt olvashattok. Aztán a kommunizmus ezt is elsöpörte.
„1. Leendő mindkét nembeli gyermekemeet a ker. kath. anyaszentegyházban fogom megkeresztelni s a róm. Kath. szent hitben fogom nevelni, mint erre nézve az illetékes polgári hatóság előtt az 1894. évi XXXII. t.-c. értelmében szerződésileg megegyeztünk.
2. Igérem, hogy jegyesem, leendő hitvestársam vagy bárki más által szent vallásomtól magamat szin és ürügy alatt eltántorittatni vagy vallási kötelmeim gyakorlatában akadályoztatni nem engedem; sőt minden törekvéssel azon leszek, hogy szent vallásomnak jegyesemet is megnyerjem.
 3. Végre igérem, hogy a róm. Kath. egyház szine előtt kötendő házasságunkat sem megelőzőleg, sem követőleg házassági szertartás vagy esketési ünnepség végett a nem kath. lelkész előtt nem jelenünk meg.”

SzfvPL 4569AB 1367/1934

Nincsenek megjegyzések: